top of page
Storulykkeforskriften - Naboinformasjon

Naboinformasjon


Storulykkevirksomheter skal i henhold til forskrift sikre at allmennheten har tilgjengelig informasjon om bedriften, det vil si informasjon til naboer med flere. Det er nedenfor gitt kontaktinformasjon, hvilke kjemikalier som forekommer i virksomheten og aktivitet for Norsk Spesialolje AS. Det er videre informert om eventuelle uønskede hendelser i forhold til storulykke og atferd i forbindelse med dette.   
 

Generelt om storulykkeforskriften:

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Storulykkeforskriften har som formål å forebygge storulykker og begrense skadene dersom det skjer en ulykke i virksomheten som håndterer store mengder farlige kjemikalier. En storulykke er i forskriften definert som «en hendelse som f.eks. et større utslipp, en brann eller eksplosjon i forbindelse med at en aktivitet i en virksomhet omfattet av denne forskrift får en ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier innenfor eller utenfor virksomheten, og der det inngår farlige kjemikalier». Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som forvalter Storulykkeforskriften.

Norsk Spesialolje og Storulykkeforskriften:

Norsk Spesialolje avd. Bamble er i henhold til storulykkeforskriften en meldepliktig virksomhet etter forskriftens § 6. Norsk Spesialolje avd. Kambo, som er under avvikling i 2020, er også en meldepliktig virksomhet. Det er mengde olje (spillolje), som det er mulig å lagre på tankanleggene, som er årsaken til at anleggene kommer inn under Storulykkeforskriften. Norsk Spesialolje AS avd. Årvoll er et mindre tankanlegg og storulykkeforskriften er ikke gjeldende for dette anlegget (volumbegrensning).
 
Melding i hht. § 6 for Norsk Spesialolje sine avdelinger er oversendt DSB i henhold til krav i forskrift. 
 
Informasjon om tilsyn med virksomhetene etter storulykkeforskriften kan innhentes fra DSB.

Informasjon til allmennheten i henhold til § 12

En storulykkevirksomhet skal i hht. forskriften sikre at informasjon er tilgjengelig for allmennheten. Informasjonen skal gi opplysninger om kjemikalier, sikkerhetstiltak og hensiktsmessig atferd i tilfelle en storulykke.

Kjemikalier:

Norsk Spesialolje sine anlegg er mottaks og behandlingsanlegg for farlig avfall, og i første rekke forurenset vann og spillolje. Spillolje vil si brukte oljer som smøreoljer, transformator-, hydraulikk-, fyringsoljer etc. På anleggene behandles spillolje ved at vann og partikler fjernes. Behandlet spillolje kan, avhengig av egnethet, gå til materialgjenvinning eller brukes som erstatning for tung fyringsolje i industrien. Industribedriftene som brenner behandlet spillolje har egen tillatelse fra Miljødirektoratet. 

Forurenset vann renses til et slik nivå at det kan slippes tilbake til sjø i henhold til krav fra Miljødirektoratet.

Væskene mottas til anleggene enten med båt eller med tankbil. Spillolje klassifiseres i ADR, forskrift om landtransport av farlig gods, som Miljøfarlig stoff, flytende, n.o.s., UN nr. 3082 og fareklasse 9 (forskjellige farlige stoffer og gjenstander).

Storulykkehendelser:

For Norsk Spesialolje sine anlegg er en eventuell Storulykke identifisert til å være knyttet opp mot brann, eksplosjon og oljesøl.  

Kontaktinformasjon / beliggenhet for Norsk Spesialolje AS avd. Bamble:

Norsk Spesialolje AS avd. Bamble har et tankanlegg på Rønningen industriområde i Bamble i Telemark. Anlegget er lokalisert ved Frierfjorden og ved polyetylenfabrikken til Ineos (Ineos Bamble). Se avsnitt nedenfor vedr. dominohendelser der Ineos Bamble er omtalt.  Nærmeste bebyggelse utover industri er spredt bebyggelse ved Surtebogen og tettstedet Herre, som ligger hhv. 2 og 4 km fra tankanlegget.

Kontaktinformasjon / beliggenhet for Norsk Spesialolje AS avd. Kambo:

Tankanlegget til Norsk Spesialolje AS avd. Kambo ligger nord i Moss kommune, ved Mossesundet. Vest for tankanlegget ligger Jeløy. Det er 860 meter over sundet til hyttefeltet Kippenes på Jeløy. Inntil tankanlegget mot nord/øst er det etablert et boligområde, Sjøhagen. Nærmeste bolighus ligger 50 meter fra porten inn til tankanlegget. Nord for Sjøhagen ligger tettstedet Brevik og enda lenger nord ligger Son. I luftlinje er det 4 km til Son. 5,3 km sør for tankanlegget ligger bykjernen til Moss.

 

Ved innkjøringen til tankanlegget fra Osloveien (øst) ligger Sjøhagen Barnehage. I øst ligger jernbanene og Kambo stasjon. Lenger øst går E6.

Beredskapsplan / sikkerhetstiltak

Norsk Spesialolje sine plikter i forhold til Storulykkeforskriften oppfylles i første rekke gjennom virksomhetenes Beredskapsplaner, som er utarbeidet med vekt på forebyggende tiltak mot brann, eksplosjon og oljesøl. Gjennom beredskapsplanene gjennomføres et systematisk arbeide for å forebygge og begrense konsekvenser av eventuelle uønskede hendelser. Beredskapsplanene omfatter bl.a. flere spesifikke sikkerhetstiltak gitt som sjekkrutiner, fra daglige rutiner til årlige. I beredskapsplanen er det også gitt kontaktoversikt og varslingsinstruks for eventuelle uønskede hendelser.  

Norsk Spesialolje avd. Bamble og dominohendelser


Tilsynsmyndighetene (DSB) har vedtatt at Norsk Spesialolje avd. Bamble og nabofabrikken Ineos Bamble er såkalte dominovirksomheter.  Dette på grunn av nærheten mellom virksomhetene og deres beholdning av farlige kjemikalier. Det vil si at det foreligger en mulighet for dominoeffekt som berører begge virksomhetene i forhold til storulykke.

 

Norsk Spesialolje avd. Bamble og Ineos Bamble utveksler Beredskapsplaner og sikkerhetsrapporter, det vil si planer for å forebygge og eventuelt håndtere uønskede hendelser.  

 

Norsk Spesialolje avd. Bamble og Ineos Bamble er begge tilknyttet samme eksterne selskap for beredskap. Selskapet omfatter en profesjonell og døgnkontinuerlig beredskapsstyrke med redningsstab som har vakt hele døgnet. Dominovirksomhetene har altså samordnet beredskap. 

 

På hjemmesiden til Ineos Bamble, under Helse, Miljø Sikkerhet & Kvalitet, er det gitt Naboinformasjon Rafnes og Rønningen.  Nyttig informasjon er gitt her i tilfelle alarm / uønsket hendelse hos denne virksomheten. 


Det er nedenfor gitt informasjon for eventuelle uønskede hendelser for Norsk Spesialolje.

Ved en eventuell storulykke:

  • Personell fra Norsk Spesialolje skal snarest kontakte beredskapsetatene.

 

  • Kun kyndig personell som mannskap fra brann og redning, politi etc. skal være inne på anleggene ved en akutt større hendelse.

 

  • Beredskapsetatene vil vurdere og foreta eventuell evakuering av naboer til anlegget.

 

  • Instruks for akutt uønsket hendelse angir samlingsplass for personell i virksomhetene som: foran hovedport til anlegget.

 

  • Siden tankanlegget på Kambo har naboer tett inntil anlegget vil personell fra Norsk Spesialolje ta telefonkontakt med nærmeste nabo samt barnehagen for å informere om hendelsen.

 

  • Ved en eventuell brann med kraftig røykutvikling bør naboer til tankanlegget holde seg innendørs og lukke vinduer / ventiler.

 

  • Hvis det oppstår en uønsket større hendelse skal informasjon om hendelsen være å finne på hjemmesiden til Norsk Spesialolje AS.  

Kontakt oss på 45 87 10 80

NSO Årvoll

Årvollskogen 69
1529 Moss
Telefon: 45 87 10 80
E-mail: post@spesialolje.no

 

 

NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 97 53 83 98

E-mail: bamble@spesialolje.no

 

Laboratoriet NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 98 90 18 66

E-mail: lab@spesialolje.no

Linker
bottom of page