top of page
Norwegian Tank Storage og storulykkeforskriften

Norwegian Tank Storage AS er i henhold til storulykkeforskriften en meldepliktig virksomhet etter forskriftens § 6.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som forvalter Storulykkeforskriften. Melding fra Norwegian Tank Storage AS er oversendt til DSB i henhold til kravene i §6.

Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra DSB

Informasjon til allmennheten i henhold til §12

En storulykkevirksomhet skal iht. forskriften sikre at informasjon er tilgjengelig for allmennheten. Informasjon skal gi opplysninger om sikkerhetstiltak og hensiktsmessig atferd i tilfelle en storulykke

For Norwegian Tank Storage AS gjelder: 

Bedriftsdata:

 

 

 

 

 

 

* Norwegian Tank Storage har samme kontaktinformasjon (telefon og e-post) som Norsk Spesialolje AS.

Norsk Spesialolje AS har to avdelinger med tankanlegg i Moss og Bamble i Telemark. Samme og felles overordnet kontakt (sentralbord for telefon og mail) for de nevnte 3 tankanlegg.

Tankanlegg/aktiviteter

Tankanlegget til Norwegian Tank Storage As ligger i Arendal. Det består av 6 stk. tanker som er plassert inne i en fjellhall. Fra fjellhallen er det rørgater til kai for lasting/lossing på skip.

Anlegget til Norwegian Tank Storage er registrert som tollager A og det foregår kun skipning med båt til/fra anlegget. Tankene leies ut til leietakere/selskaper som har behov for tankkapasitet, og som har produkter som kategoriseres som petroleumsprodukter i henhold til rammebetingelsene for Norwegian tank Storage AS.

Anlegget er ubemannet så fremt det ikke foregår lasting/lossing eller det skal gjøres arbeider på tankanlegget som oljerenovasjon eller lignende.

Kjemikalier

I følge rammebetingelsene kan det på tankanlegget lagres opp til 29 040 m³ brannfarlig væske, kategori 3.

Farlig stoff som oppbevares på anlegget til Norwegian Tank Storage er petroleumsprodukter. Stoffer som typisk kan lagres er: diesel, biodiesel og fyringsolje.

Stoffene som lagres kategoriseres som brannfarlig stoffer (UN nr. 1202, fareklasse 3, emballasjegruppe III).

Det presiseres for øvrig at produktene som lagres på tankanlegget har så høyt flammepunkt at de må varmes til over 60 °C for at stoffene skal kunne antenne. Det foregår ingen oppvarming på tankene. Normal lagringstemperatur i fjellanlegget er 7 °C.

Beredskapsplan

Norwegian Tank Storage har en Beredskapsplan som er utarbeidet etter Storulykkeforskriftens §11.

Beredskapsplanen er utarbeidet med vekt på forebyggende tiltak mot brann, eksplosjon og oljesøl. Planen omfatter bl.a. sjekkrutiner. I beredskapsplanen er det også gitt en kontaktoversikt og varslingsinstruks for eventuelle uønskede hendelser.

Ved en eventuell storulykke:

Instruks for akutt uønsket hendelse angir samlingsplass for personell som: P-plassen utenfor steingjerde/port.

Ved utgang gjennom toppstoll vil samlingspunktet være Sandvolley-/ håndballbanen.

Kun kyndig personell som mannskap fra brann og redning, politi etc. skal være inne på anlegget ved en akutt større hendelse.

Ved en eventuell brann med kraftig røykutvikling bør naboer til tankanlegget holde seg innendørs og lukke vinduer/ventiler.

Hvis det oppstår en uønsket større hendelse skal informasjon om hendelsen være å finne på hjemmesiden til Norwegian Tank Storage.

Generelt som storulykkeforskriften:

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Storulykkeforskriften har som formål å forebygge storulykker og begrense skadene dersom det skjer en ulykke i virksomheten som håndterer store mengder farlige kjemikalier. En storulykke er i forskriften definert som "en hendelse som f.eks. et større utslipp, en brann eller eksplosjon i forbindelse med at en aktivitet i en virksomhet omfattet av denne forskriften får ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier innenfor eller utenfor virksomheten, og der det inngår farlige kjemikalier"

Storulykkeforskriften følges opp av tilsynsmyndighetene under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kontakt oss på 69 27 82 20

Kontakt oss på 45 87 10 80

NSO Årvoll

Årvollskogen 69
1529 Moss
Telefon: 45 87 10 80
E-mail: post@spesialolje.no

 

 

NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 97 53 83 98

E-mail: bamble@spesialolje.no

 

Laboratoriet NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 98 90 18 66

E-mail: lab@spesialolje.no

Linker
bottom of page